Učetní audit

Auditorské ověření řádných i momořádných účetních závěrek
Ověření konsolidovaných účetních závěrek a metodická pomoc při vymezení konsolidované skupiny podniků, výběru metody a stanovení konsolidačních pravidel
Průběžný měsíční audit
Auditorské ověření software pro zpracování účetní agendy
Zpracování výkazu o peněžních tocích (cash-flow) jako součást přílohy k roční účetní závěrce